Privacy beleid DBD

 1. Over ons privacy beleid

  Vereniging Dommelbaorzedurp geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren en uitvoeren van de organisatie van het Vughtse carnaval en bijbehorende evenementen, verder aan te duiden als dienstverlening.

  Tijdens de uitvoering van onze dienstverlening gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten of evenementen hebben verzameld of die u ons ter beschikking stelt. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

  Dit privacy beleid is van toepassing op alle dienstverlening die Vereniging Dommelbaorzedurp organiseert, nieuwsbrieven en informatie die met u wordt gedeeld. Ook het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vereniging Dommelbaorzedurp valt hieronder. Dit privacy beleid is vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juni 2020 en treedt per direct in werking. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
   

 2. Over de gegevensverwerking

  In de volgende hoofdstukken leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  De Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit document.

  • Website
   Onze website www.Dommelbaorzedurp.org is ontwikkeld met CMS Drupal. Wij delen geen gegevens met Drupal. Ten aanzien van het Cookie gebruik zullen wij enkel functionele cookies toestaan en daarom kunnen wij onze website ook aanbieden zonder Cookie melding.

  • Ledenadministratie
   Voor de registratie van leden van Vereniging Dommelbaorzedurp wordt gebruik gemaakt van Microsoft Excel en ons boekhoudprogramma Davilex. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partijen gedeeld.

  • Webhosting door Antagonist
   Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. De voorwaarden die wij als organisatie hebben geaccepteerd zijn te vinden op www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf . Met name bijlage 1 verwerking van Persoonsgegevens is hierbij van belang.

  • E-mail en mailinglijsten
   Het e-mailverkeer van Vereniging Dommelbaorzedurp.

   Wij maken voor ons reguliere vereniging gerelateerde e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google. Zo zijn alle adressen in gebruik Gmailadressen. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot onze gegevens en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

  • Periodieke nieuwsbrief
   Periodiek versturen we een nieuwsbrief. Wanneer u heeft ingestemd met de ontvangst van onze nieuwsbrief, gebruiken we uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief, met hierin informatie over onze organisatie, diensten, acties en nieuws met betrekking tot onze evenementen en diensten, toe te sturen. Omdat deze nieuwsbrief via Gmail verstuurd wordt vallen deze dus onder de privacyregels van Google. Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Opt-out” mogelijkheid door een e-mail te sturen aan secretariaat.dbd@gmail.com. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen nieuwbrieven meer ontvangt.

 3. Doel van de gegevensverwerking
  • Algemeen doel van de verwerking
   Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

  • Automatisch verzamelde gegevens
   Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  • Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
   In voorkomende gevallen kan Vereniging Dommelbaorzedurp op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  • Bewaartermijnen
   Wij bewaren uw gegevens zolang u lid van Vereniging Dommelbaorzedurp bent of indien nodig voor de deelname aan een door Vereniging Dommelbaorzedurp georganiseerd evenement. Dit betekent dat wij de hiervoor noodzakelijke gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw deelname hebben vervaardigd. Indien er afwijkende bewaartermijnen gelden dan wordt dit bij de betreffende gegevens kenbaar gemaakt in dit document.

  • Uw rechten
   Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

   In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

  • Inzagerecht
   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken via secretariaat.dbd@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

  • Rectificatierecht
   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken via secretariaat.dbd@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

  • Recht op beperking van de verwerking
   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken via secretariaat.dbd@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Beperking kan betekenen dat u niet langer van onze diensten of evenementen gebruik kunt maken.

  • Recht op overdraagbaarheid
   U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, bij ons op te vragen in het kader van het recht op overdraagbaarheid. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken via secretariaat.dbd@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

  • Recht van bezwaar en overige rechten
   U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Vereniging Dommelbaorzedurp. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat.dbd@gmail.com.

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Hiervoor is software beschikbaar op internet om deze bewerking op een foto van het identiteitsbewijs toe te passen. Dit ter bescherming van uw privacy. Veilige kopie maken met kopie ID app.

   Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met hulp van de kopie ID app beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt deze app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

   Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

   U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken via secretariaat.dbd@gmail.com.

   Vereniging Dommelbaorzedurp zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 4. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Vereniging Dommelbaorzedurp verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voor- en achternaam
  Titulatuur
  Geboortedatum
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u in te schrijven voor een evenement, op deze website, in correspondentie en telefonisch
  Locatie gegevens
  Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Internetbrowser en apparaat type
  Bankrekeningnummer
  Toestemming voor verwerking en gebruik van deze gegevens voor specifieke doelen:

  • Mailing
   Opslag van gegevens en bewaartermijn
   Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal
   Aanstellingsbewijs als verkeersregelaar

  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat.dbd@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

   Daarnaast wordt het volgende vastgelegd:

   Uw VOG (Verklaring Van Goed Gedrag) en BSN (Burger Service Nummer) voor leden van de Vereniging die conform ons beleid een VOG nodig hebben voor hun werkzaamheden binnen de Vereniging
   Foto- en Video-opnamen (opnamen); Ten behoeve van promotie van onze evenementen en Vereniging worden op al onze evenementen opnamen gemaakt, verzameld en gepubliceerd. Dit valt onder de vrije nieuwsgaring. Indien het een besloten evenement betreft waaraan u deelneemt op basis van uitnodiging of toegangsbewijs is hierop deze privacy verklaring van toepassing. Op uw toegangskaart staat dit vermeld. Indien u niet bezwaar heeft tegen het maken van foto’s of Video’s kunt u niet deelnemen het betreffende evenement. Voor evenementen in de openbare ruimte (algemeen toegankelijke evenementen) geldt dat de Vereniging geen invloed kan uitoefenen op wie en op welke wijze hiervan opnamen gemaakt worden buiten de eigen opnamen van de Vereniging. Op deze evenementen is de vrije nieuwsgaring de grondslag, waarbij zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing:

   Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming)
   Artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)
   Hoofdstuk III (rechten van betrokkenen)
   Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)
   Artikel 33 t/m 43 (o.a. meldingsplicht data lek, gegevensbeschermingsbeoordeling (PIA)
   Hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen)
   Hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit)
   Hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders

  • Concreet betekent dit dat u in deze voorkomende gevallen:
   geen recht hebt op intrekking: ingeval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken
   geen recht op rectificatie
   geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens
   geen recht op bezwaar tegen de verwerking
   geen recht op data portabiliteit om de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben

  • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
   Vereniging Dommelbaorzedurp verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

   Het afhandelen van uw betaling
   Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
   Het maken van reclame voor onze evenementen, specifiek in het geval van foto’s, deelnemers of artiesten via alle media waaronder maar niet beperkt tot:

   Facebook
   Twitter
   YouTube
   Instagram
   Pinterest
   LinkedIn

   Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   Je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
   Om goederen en diensten bij u af te leveren
   Deelname informatie aan onze evenementen zoals inschrijfgegevens of aangekochte toegangsbewijzen
   Vereniging Dommelbaorzedurp analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van evenementen af te stemmen op uw voorkeuren.
   Vereniging Dommelbaorzedurp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
   Vereniging Dommelbaorzedurp zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering geldt voor opnamen van beeldmateriaal. Opnamen zoals beschreven onder gevoelige of bijzonder persoonsgegevens worden bewaard voor historisch overzicht van evenementen en jubilea voor onbepaalde tijd.

  • Delen van persoonsgegevens met derden
   Vereniging Dommelbaorzedurp deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Dommelbaorzedurp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Vereniging Dommelbaorzedurp uw persoonsgegevens aan niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming of op uw verzoek.

 5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Vereniging Dommelbaorzedurp gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vereniging Dommelbaorzedurp gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

  Cookies van derde partijen
  Wie plaatsen GEEN cookies waarmee we uw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden en ook van Google Analytics maken wij GEEN gebruik.

  Verder kan het voorkomen dat er third party cookies worden geplaatst in het geval van embedded content. Een YouTube-video in een blogpost bijvoorbeeld, of een embedded Facebook-post of Tweet. Denk daarbij aan cookies van: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest en LinkedIn

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 6. Wijzigingen in het privacy beleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 7. Contactgegevens

  E-mail: secretariaat.dbd@gmail.com

  Website: www.dommelbaorzedurp.org

  Facebook: @dommelbaorzedurp